انتخاب فرصت شغلی

لطفاً قبل از پر کردن فرم شرح سمت ها، وظایف و مهارت های مورد نیاز را در صفحۀ فرصت ها شغلی بررسی نمایید. فرم زیر در بخش مهارت های تخصصی بر اساس سمت انتخابی شما تغییر می کند.

مشخصات فردی


دوره ها


سابقه کاری
مهارت های عمومی


میزان تسلط بر زبان انگلیسی

میزان تسلط بر نرم افزار های امور اداری


مهارت های تخصصی


 

حداکثر سایز ۱۰ MB و فرمت های رایج